Shahrzad Sepanlou - Azadi

0   0


Shahrzad Sepanlou - Azadi
Music: Farzin Farhadi
Lyrics By Mohammad Ali Sepanloo
From The Album: 1001 Nights

طی میکنی طی
فرز و سبک هی
مرغ مهاجر در دهان داری جواهر
وقتی بخونی از ته دل آواز خوشگل
رویای ما را مینوازی
با حرف حق بر می نوازی
با ما بخوان
خوشبخت و خوشحال
از فال امسال
با مردمان پیر و جوانی
گاهی فقیر و ناتوانیم
اما زمان آیندهء ماست
رویای ما رویای فرداست
آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی خوب
آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی خوب
تا آرزوی ما برآید
نوروز ما از در درآید
نوروز ما فرخنده بادا
گلهای ایران زنده بادا
گنجشک خوشحال ای پیک اقبال
با ما بگو هی با ما بگو هی
آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی خو
آزادی ای آزادی
آزادی ای آزادی خوب

Category Music Video  /  General

View More
Comments