Kiosk - Zan Zendegi Azadi

0   0


A Musical Collaboration For People Of Iran.

گروهی از موزیسین های ایرانی به نشانه پشتیبانی از خیزش مردم ایران و اعتراضات سراسری ترانه ای را منتشر کردند. نام این ترانه که برگرفته از شعار معترضین است زن زندگی آزادی میباشد.
این ترانه که بیش از بیست خواننده در آن به اجراپرداخته اند بصورت همخوانی است و این هنرمندان قصد داشتند با دوری از تک خوانی و اجرای نوعی سرود روحیه همبستگی و اتحاد معترضین را بازتاب دهند.

Category Music Video  /  General

View More
Comments